English Slovak

Úvod

Kogenerácia je moderná technológia výroby tepla a elektrickej energie. Je  založená na princípe združenej výroby tepla a elektrickej energie. V jednom zariadení - kogeneračnej jednotke, sa súčasne vyrába elektrina a teplo. Palivom je spravidla zemný plyn, ale úspešne sa využíva aj bioplyn, propán a prípadne iné palivá.

Dôležitou prednosťou kogenerácie je práve proces združenej výroby. Vďaka tomu je možné vyrobiť elektrinu a teplo pri nižších nákladoch, a teda lacnejšie, ako pri klasickom spôsobe obstarávania energie. Túto výhodu využívajú aj na Slovensku desiatky prevádzkovateľov.

Kogeneračné jednotky nachádzajú široké uplatnenie v celej škále prevádzok. Vysokú efektivitu dosahujú v hoteloch, nemocniciach, priemyselných podnikoch, obchodných centrách, plavárňach a športových komplexoch, v systémoch centrálneho vykurovania miest. Veľmi perspektívne je využitie bioplynu na čističkách odpadových vôd, v poľnohospodárstve a skládkach odpadov.

Okrem kogeneračných jednotiek na báze plynových spaľovacích motorov, môže proces kombinovanej výroby elektriny a tepla prebiehať aj prostredníctvom iných technológii. Rozšírené je najmä uplatnenie turbín, ktoré sa však využívajú predovšetkým pri vyšších výkonoch. Menej známe sú možnosti využitia Organického Rankinového cyklu alebo parného motora. V oboch prípadoch je veľmi zaujímavá aj možnosť využitia biomasy ako paliva.